Statut udruge

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/18), Skupština Udruge za pomoć djeci s teškoćama u razvoju ADHD I JA,na sjednici održanoj dana održana 21. studenoga 2019. godine, donijela je

S T A T U T

Udruge za pomoć djeci s teškoćama u razvoju ADHD I JA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju, izgledu pečata udruge,području djelovanja sukladno ciljevima,djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi,načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge,uvjetima i načinu učlanjenja i prestanku članstva, počasnim članovima, pravima i obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i načinu, vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, osnivanje podružnica na području RH, načinu odlučivanja, i trajanju mandata, te načinu sazivanja skupštine, u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge prestanku postojanja udruge imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom, postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge, načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge, te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Članak 2.

Naziv udruge je Udruga za pomoć djeci s teškoćama u razvoju ADHD I JA
(u daljnjem tekstu – Udruga).
Skraćeni naziv Udruge je ADHD I JA.
Sjedište Udruge je Rugvička 14, Dugo Selo.
Udrugu zastupa predsjednik.
Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje.

Članak 3.

Udruga ADHD I JA je Udruga registrirana pri Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji.
Udruga je neprofitna PRAVNA OSOBA.

Članak 4.

Udruga ADHD I JA ima pečat. Pečat Udruge je: okruglog oblika promjera 3 cm upisanim tekstom uz rub, koji glasi: Udruga za pomoć djeci s teškoćama u razvoju ADHD I JA, uz rub je napisano sjedište.
Podružnice Udruge imaju pečat s tekstom identičnim kao i pečat Udruge, s dodanim nazivom Podružnice.

II. CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 5.

Udruga za pomoć djeci s teškoćama u razvoju ADHD I JA, dobrovoljna je, nevladina i nestranačka organizacija.
Udruga za pomoć djeci s teškoćama u razvoju ADHD I JA osnovana je u cilju pružanja pomoći i svih oblika podrške djeci s teškoćama u razvoju i njihovim roditeljima te pojedincima i grupama koji djeci s teškoćama u razvoju i njihovim roditeljima pomažu. Udruga djeluje na poboljšanju kvalitete života djece i mladih kroz provođenje projekata usmjerenih na prevenciju (nasilje i ovisnosti) i pomaganje. Udruga sukladno ciljevima Udruge djeluje na području socijalno humanitarne djelatnosti.

Članak 6.

Djelatnosti Udruge kojima se ostvaruju ciljevi su:
– informiranje javnosti o oblicima djelovanja Udruge;
– planiranje rada u organiziranju i pružanju pomoći djeci s teškoćama u razvoju;
– organiziranje i pružanje pomoći roditeljima i skrbnicima djece s teškoćama u razvoju;
– organizacija stručne terapijske (logopeda, socijalnog pedagoga- defektologa, psihologa, psihijatra, radnog terapeuta, odgajatelja) pomoći djeci i njihovim roditeljima odnosno skrbnicima;
– potiče poboljšavanje kvalitete života pojedinaca i grupa i rasta i razvoja ličnosti;
– radi na poboljšanju kvalitete života djece i mladih kroz razne programe prevencija i pomaganja
– organiziranje predavanja, seminara, radionica, individualnih i drugih aktivnosti;
– zalaže se za jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje;
– podupire obavljanje drugih djelatnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva Udruge, a koje su u skladu sa Statutom.
– U tu svrhu Udruga organizira i pruža stručnu savjetodavnu pomoć, vrši prikupljanja materijalnih i financijskih sredstava te sredstva za humanitarnu pomoć, surađuje sa sličnim organizacijama, udruženjima i građanima iz zemlje i inozemstva te vrši druge aktivnosti u svrhu ostvarenja ciljeva udruge. Socijalne usluge pružaju se kroz organizacijsku jedinicu pod nazivom „Sunce“. Sukladno posebnim propisima.

Članak 7.

Rad Udruge je javan.
Javnost rada Udruge ostvaruje se na načine utvrđen ovim Statutom, posebno:
– pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,
– javnim priopćenjem
Svi članovi imaju pravo sudjelovati u radu Udruge, sukladno odredbama statuta i zakona, te pravo uvida u rad tijela i odluke koje njena tijela donose.
Sjednica tijela Udruge su javne osim u izuzetnim slučajevima radi zaštite interesa maloljetnih članova i kada je to radi posebne zaštite maloljetnika propisano zakonom i drugim propisima.

III. ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 8.

Članom Udruge može postati svaka fizička osoba:

a) Redovni član – djeca s teškoćama u razvoju i njihovi roditelj ili skrbnici koji imaju dužnosti i pravo skrbiti o djetetu članu Udruge sukladno Obiteljskom zakonu. Članom Udruge postaje se upisom u Registar članova kojeg vodi Predsjednik Udruge. Upis se vrši osnovom dobrovoljnog pisanog zahtjeva za članstvo, a isti ostaje pohranjen u arhivi Udruge trajno.
b) Djeca se upisuju u Registar djece, a njihovi roditelji ili skrbnici u Registar roditelja.
c) Počasni član – osobe koje svojim radom u interesu Udruge, svojim djelovanjem, donacijom ili svojim ugledom posebno i značajno pomažu u ostvarivanju funkcije Udruge. Počasnog člana Udruge imenuje Skupština na prijedlog Predsjednika Udruge za što se izdaje Rješenje o imenovanju i Povelja počasnog člana Udruge.

Članak 9.

Članom Udruge se postaje upisom u popis članova, a koje vodi predsjednik Udruge.
Popis članova vodi se elektronički način i obavezno sadrži sljedeće podatke:
– maloljetne osobe učlanjuju se u skladu sa člankom 12.stavak 2 Zakona o udrugama
– osobno ime, OIB, datum rođenja, datum pristupanja udruzi, datum prestanka članstva u Udruzi, adresu, dijagnozu djeteta, kontakt
– za roditelja; osobno ime, OIB, adresa, kontakt, datum rođenje, datum pristupanja udruzi, datum prestanka članstva u Udruzi, bračni status, zaposlenje.
Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Udruga naplaćuje članarinu od Redovnih članova. Skupština donosi odluku o visini članarine. Zadužuje se roditelja, a ne dijete.
Počasni članovi Udruge ne plaćaju članarinu. Članarina se naplaćuje i u Podružnicama Udruge. Skupština podružnice donosi odluku o iznosu članarine ovisno o razini usluge članovima Podružnice, s tim da se 20% iznosa članarine uplaćuje u Središnjicu, dok 80% iznosa članarine zadržava Podružnica.

Članak 10.

Prava i obaveze članova su:

– bavljenje aktivnostima Udruge;
– plaćanjem članarine
– sudjelovanjem aktivnostima udruge
– čuvanje i podizanje ugleda Udruge:
– čuvanje materijalnih dobara i izvršavanje preuzetih obaveza;
– redovito prisustvuje na sastancima Udruge;
– dovoditi djecu na dogovorene termine kod stručnog tima;

Članak 11.

Članstvo u Udruzi prestaje:
– dragovoljnim istupom,
– narušavanjem ugleda Udruge ili teškom povredom obveze čuvanja materijalnih dobara Udruge
– neplaćanjem članarine
– neispunjavanjem članskih obveza,
– isključenjem.

Član Udruge može biti isključen zbog povrede prava i obveza iz čl. 11. ovog Statuta, ako ih nastavi činiti i nakon što je na to pisano upozoren ili u slučaju teškog narušavanja ugleda Udruge ili teške povrede obveze čuvanja materijalnih dobara Udruge i bez takve prethodne opomene.
Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Predsjednik nakon konsultacije s ostalim članovima Skupštine.
Član koji je dragovoljno istupio iz Udruge, a želi ponovno postati članom Udruge može ukoliko nije prije povrijedio obveze članstva.
Članstvo u Registru Udruge je trajan, te se vodi posebna evidencija aktivnih i neaktivnih članova. Svaki član ima svoj redni broj upisa koji se ne može dodijeliti drugom.
Član se isključuje iz Registra aktivnih članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu i ne dolazi na aktivnosti Udruge.
Odluka o isključenju člana iz Udruge donosi Predsjednika. Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.
Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana računajući od dana dostave žalbe.
Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

IV. PODRUŽNICE I UDRUŽIVANJE UDRUGE

Članak 12.

Udruga može osnovati svoje podružnice na području Republike Hrvatske u svrhu obavljanja svojih djelatnosti na određenim područjima Republike Hrvatske.
Podružnice nemaju svojstvo pravne osobe.
Podružnice se osniva odlukom Skupštine Udruge.
Podružnice imaju podračun Udruge i pečat sa dodanim nazivom Podružnice.
Svi članovi Udruge koji pripadaju nekoj od podružnica imaju jednaka prava i obveze kao i članovi središnjice Udruge.

Članak 13.

Podružnicu vodi voditelj podružnice koji je ovlašten predstavljati podružnicu pred trećima, dok zastupanje podružnice provodi Predsjednik Udruge.
Voditelj podružnice mora imati prebivalište ili stalno boravište na području za koje je podružnica osnovana.
Voditelj podružnice:
– koordinira rad podružnice,
– odgovara za financijsko poslovanje podružnice,
– vodi Registar članova podružnice,
– organizira sastanke podružnice te skupove i predavanja za podružnicu,
– predlaže aktivnosti podružnice Predsjedniku Udruge,
– sastavlja mjesečna izvješća o aktivnostima podružnice,
– sastavlja mjesečna financijska izvješća o radu podružnice
– sudjeluje u radu Skupštine Udruge.
Voditelja podružnice bira skupština Udruge na prijedlog predsjedništva i to za razdoblje od 4 godine, a za svoj rad izravno odgovara Predsjedniku Udruge.
Mandat voditelja podružnice prestaje istekom vremena na koje je izabran, prestankom članstva u podružnici ili razrješenjem.
Voditelja podružnice može prije isteka njegovog mandata razriješiti Skupština Udruge na prijedlog Predsjednika Udruge ili na osobni zahtjev voditelja podružnice, zbog neizvršavanje ili povrede dužnosti voditelja podružnice, zbog narušavanja ugleda podružnice ili Udruge u cjelini, te zbog nanošenja materijalne štete podružnici ili Udruzi.
Voditelj podružnice je obvezan po prestanku svog mandata predati svu dokumentaciju Udruzi te se materijalno i financijski razdužiti u roku od sedam dana, o čemu se sastavlja poseban zapisnik.

Članak 14.

Udruga se može udružiti u Saveze udruga i međunarodne udruge.
Odluku o udruživanju donosi Skupština Udruge.

V. TIJELA UDRUGE

Članak 15.

Tijela Središnjice Udruge ADHD I JA su:
– Skupština
– Predsjednik
– Dopredsjednik
– Tajnik
– Nadzorni odbor
– Likvidator

Tijela Podružnice Udruge ADHD I JA su:
– Skupština
– Voditelj
– Zamjenik voditelja
– Tajnik

SKUPŠTINA SREDIŠNJICE

Članak 16.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udruge.
Skupštinu sačinjavanju svi roditelji i skrbnici članova Udruge.
Djecu članove Udruge zastupaju njihovi roditelji i skrbnici članovi Udruge.
Svaki roditelj koji je član Udruge ima jedan glas.
U radu Skupštine mogu sudjelovati i Počasni članovi, ali bez prava glasa.

Članak 17.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.
Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.
Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu. U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanje sjednice.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Skupštine Udruge. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.
Ako Predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 4. ovoga članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).
U slučaju isteka mandata tijelima, Skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u registar udruga ili 1/3 članova Skupštine udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima udruge.

Članak 18.

Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge.
U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.
O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 19.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna minimalno 1/3 svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

Članak 20.

Skupština Središnjice Udruge:

– utvrđuje politiku rada Udruge,
– usvaja Statut Udruge i njegove izmjene i dopune,
– usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
– usvaja godišnje financijsko izvješće
– bira i razrješava predsjednika, dopredsjednika i tajnika ,
– bira i opoziva likvidatora Udruge,
– bira i razrješava arbitražno povjerenstvo i donosi pravilnik o njegovu radu,
– daje smjernice za rad Udruge,
– odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge,
– odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja Udruga
– odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge
– donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge,
– donosi odluku o statusnim promjenama
– odlučuje o prestanku rada Udruge i raspodjeli preostale imovine
– te odlučuje i o drugim pitanjima za koje statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.

PREDSJEDNIK UDRUGE

Članak 21.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja predsjednik. Bira ga Skupština na mandat od četiri godine.
– zastupa Udrugu,
– upravlja imovinom udruge,
– saziva sjednicu Skupštine,
– odgovara za zakonitost rada Udruge,
– utvrđuje prijedlog Statuta i predlaže program rada Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,
– podnosi prijedlog godišnjeg financijskog izvješća Skupštini,
– rukovodi radom Skupštine Udruge,
– utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planova rada,
– brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge,
– vrši odabir djelatnika i stručnog tima
– podnosi izvješća o radu Udruge Skupštini Udruge,
– imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke,
– sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge,
– brine o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge,
– nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge,
– dostavlja zapisnik s redovne skupštine nadležnom uredu koji vodi registar Udruga,
– pokreće postupak o isključenju člana iz Udruge,
– vrši upise članova i vodi registar članova Udruge,
– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Udruge

Članak 22.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.
Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Dopredsjednik. Mandat dopredsjednika traje četiri godine.

DOPREDSJEDNIK SREDIŠNJICE

Članak 23.

Za svoj rad dopredsjednik je odgovoran Predsjedniku i Skupštini Udruge ADHD I JA.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje dopredsjednik, ali pri tome nije ovlašten upravljati imovinom Udruge, osim ako ga za to ovlasti Skupština.
Dopredsjednika bira Skupština Udruge, na mandat od četiri godine.

TAJNIK SREDIŠNJICE

Članak 24.

Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od četiri godine za obavljanje administrativnih poslova u Udruzi.
Tajnik Udruge vodi zapisnike sa sastanaka, te sjednica Skupštine.
Tajnik vodi evidenciju aktivnosti i potreba pojedinih članova Udruge.
Tajnik je dužan sve zapisnike dati na uvid Predsjedniku i članovima Skupštine, a na potpis Predsjedniku.

NADZORNI ODBOR UDRUGE

Članak 25.

Nadzorni odbor Udruge, imenuje Skupština Središnjice na vrijeme trajanja mandata Predsjedništva.
Nadzorni odbor sastavljen je od tri člana koji mogu biti iz Središnjice ili Podružnica Udruge.
Za svoj rad odgovaraju Skupštini Udruge, kojoj su obavezni dostaviti izvješće o nadzoru i radu Udruge.
Sva tijela Udruge obavezna su staviti na uvid svu potrebnu dokumentaciju i dati potrebne informacije o radu Udruge Nadzornom odboru po njegovom zahtjevu.
U svom radu članovi odbora dužni su i obavezni voditi brigu o zakonitosti djelovanja kako tijela Udruge i njenih Podružnica, tako i svih pojedinih članova Udruge. Sva zapažanja i zaključke dužni su dostaviti na uvid Predsjedništvu Središnjice Udruge u pisanom obliku.

SKUPŠTINA PODRUŽNICE

Članak 26.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Podružnicom Udruge. Skupštinu sačinjavanju svi roditelji i skrbnici članovi Podružnice. Djecu članove Udruge zastupaju njihovi roditelji i skrbnici članovi Udruge.
Svaki roditelj koji je član Udruge ima jedan glas.
U radu Skupštine mogu sudjelovati i Počasni članovi, ali bez prava glasa.

Članak 27.

Skupština Podružnice može biti redovita, izborna i izvanredna.
Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.
Sjednice Skupštine Podružnice saziva Predsjednik Udruge, na prijedlog Voditelja Podružnice ili na vlastitu inicijativu. U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanje sjednice.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine i kada to zatraži najmanje 1/3 članova Skupštine Podružnice. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

Članak 28.

Skupštini Podružnice predsjedava Voditelj podružnice.
U odsutnosti Voditelja, Skupštini predsjedava Zamjenik voditelja.
O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Podružnice, a kopija se dostavlja u roku od 7 dana u Središnjicu Udruge.
Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna minimalno 1/3 svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.
Za donošenje Odluke o prestanku postojanja Podružnice Udruge obavezan je kvorum od 50% svih članova Skupštine Podružnice.

Članak 29.

Skupština Podružnice:

– utvrđuje politiku razvitka Podružnice,
– donosi prijedlog izmjena i dopuna Statuta Podružnice, koji dostavlja Središnjici na razmatranje i donošenje.
– donosi financijski plan i izvješće rada za Podružnicu,
– donosi druge akte i odluke vezane uz rad Podružnice,
– bira i razrješuje dužnosti Voditelja, Zamjenika voditelja, Tajnika Podružnice Udruge, razmatra i usvaja izvješća o radu Podružnice,
– daje smjernice za rad Podružnice,
– obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom
– Prima na znanje i predlaže Središnjici potrebe za zapošljavanje djelatnika i stručnjaka za rad s djecom s kojima je potrebno sklopiti ugovor o radu, ugovor o djelu, volonterski ugovor ili ugovor o suradnji.

VODITELJ PODRUŽNICE

Članak 30.

Voditelj Podružnice ima slijedeće zadaće:

– Zastupa Podružnicu Udrugu,
– Saziva Skupštinu Podružnice,
– Rukovodi radom Skupštine Podružnice Udruge,
– Utvrđuje prijedlog Programa i Plana rada, Financijskog plana i izvješća o radu Podružnice, koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,
– Utvrđuje prijedloge programa djelatnosti,
– Brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Podružnice,
– Vrši predlaganje za odabir djelatnika i stručnog tima uz suglasnost Središnjice Udruge, te upravlja imovinom Podružnice,
– Podnosi izvješća o radu Podružnice tijelima Skupštine Podružnice, tijelima Središnjice Udruge i Skupštini Udruge po posebnom pozivu,
– Imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke,
– Brine se o upoznavanju javnosti s radom Podružnice i Udruge,
– Nadzire materijalno i financijsko poslovanje Podružnice,
– Pokreće postupak o isključenju člana iz Udruge,
– Vodi registar članova Podružnice i dostavlja mjesečna izvješća o učlanjenu u Podružnicu, Predsjedniku Središnjice Udruge,
– Obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.

ZAMJENIK VODITELJA PODRUŽNICE

Članak 31.

Za svoj rad Zamjenik voditelja je odgovoran Voditelju Podružnice i Skupštini Podružnice.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Voditelja podružnice, u svim poslovima zamjenjuje ga Zamjenik voditelja, ali pri tome nije ovlašten samostalno zastupati Podružnicu niti upravljati imovinom Podružnice, osim ako ga za to ovlasti Skupština.
Zamjenika voditelja Podružnice bira Skupština podružnice, na mandat od četiri godine.

TAJNIK PODRUŽNICE

Članak 32.

Tajnika Podružnice bira i imenuje Skupština na mandat od četiri godine za obavljanje administrativnih poslova u Podružnici Udruge.
Tajnik Podružnice vodi zapisnike sa sastanaka, sjednice Skupštine.
Tajnik vodi evidenciju aktivnosti i potreba pojedinih članova Podružnice.
Tajnik je dužan sve zapisnike dati na uvid Voditelju i Skupštini podružnice i na potpis Voditelju Podružnice.

LIKVIDATOR

Članak 33.

Likvidatora udruge bira i opoziva Skupština.
Likvidator može biti osoba koja nije član Udruge.
Likvidator nema pravo na naknadu troškova za svoj rad.
Likvidator Udruge zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončavanja i brisanja Udruge iz Registra udruga.

U postupku likvidacija likvidator je dužan:
– utvrditi stanje na poslovnom računu Udruge
– utvrditi knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja
– utvrditi ostalu imovinu Udruge te pribaviti iz službene evidencije Ministarstva financije- Porezne uprave potvrdu o nepostojanju duga s osnove javnih davanja,
– u slučaju dugovanja, dužan je obaviti poziv vjerovnicama da prijave svoje tražbine prema Udruzi
– u slučaju potraživanja dužan je pozvati dužnike na plaćanje dugova te raspodijeliti preostalu imovinu sukladno odredbi članka 53. Zakona o udrugama

Nakon raspodjele preostale imovine, likvidator je dužan u roku od 8 dana od okončavanja likvidacijskog postupka podnijeti nadležnom uredu uprave završni račun i izvješće o provedenom likvidacijskom postupku.

U slučaju da likvidator utvrdi da imovina udruge nije dovoljna za namirenje obveza, dužan je u roku od osam dana o tome obavijestiti nadležni sud radi pokretanja stečajnog postupka.

Članak 34.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština ili Predsjednik mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.
Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

Članak 35.

Udruga se može udružiti u savez, zajednicu, mrežu, koordinaciju ili drugi oblik udruživanja neovisno o području svog djelovanja.
Udruga se može učlaniti u međunarodne udruge i organizacije.
Udruga može imati svoje ustrojbene oblike (podružnice, ogranci, klubovi).
Međusobna prava i obveze ustrojnih oblika uređuje se Statutom.
Ustrojbeni oblici mogu imati svojstvo pravne osobe, na temelju odluke Skupštine Udruge.

VI . IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 36.

Imovinu Udruge čine:
– novčana sredstva uplatom članarina,dobrovoljnim prilozima, darovi,
– financiranjem programa i projekata Udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora,
– pokretne stvari i nekretnine,
– druga imovinska prava.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarenje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa zakonom.

VII. FINANCIJSKO POSLOVANJE UDRUGE

Članak 37.

Udruga je dužna voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Članak 38.

Izvješće o materijalno – financijskom poslovanju Predsjednik Središnjice Udruge podnosi Skupštini Središnjice, a Voditelj podružnice Skupštini podružnice, te Središnjici na razmatranje i prihvaćanje.

VIII. ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU

Članak 39.

Za svoje obveze Udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.
Članovi Udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze Udruge.
Nad Udrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.
Udruga i osobe ovlaštene za zastupanje Udruge za štetu učinjenu u Udruzi ili Udruge prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu.

IX. NADZOR

Članak 40.

Članovi Udruge sami nadziru rad Udruge.
Ako član udruge smatra da je udruga povrijedila Statut ili drugi opći akt Udruge, ovlaštena je na to upozoriti Skupštinu Udruge, te zahtijevati da se nepravilnosti uklone.
Ako se upozorenje ne razmotri u roku 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu Općinskom sudu nadležnom prema sjedištu Udruge.

X. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 41.

Spor/sukob interesa u Udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Udruge o kojima članovi mogu slobodno raspravljati, a koji utječu na rad Udruge u cjelini odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.
Za rješavanje spora/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova udruge.
Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuje se pravilnikom koji donosi skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.
Odluka arbitražnog vijeća je konačna. Ukoliko spor/sukob interesa nastane oko pitana o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u Registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa.
Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u Registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

XI. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 42.

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom. U slučaju prestanka postojanja Udruge, preostalu imovinu Skupština će svojom odlukom donirati nekoj udruzi ili ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične ciljeve.
Udruga nema pravo imovinu Udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima Udruge, osobama ovlaštenim uza zastupanje,zaposlenima ili s njima povezanim osobama.
U slučaju prestanka postojanja Podružnice Udruge ADHD I JA, sva imovina pripada Središnjici Udruge ADHD I JA.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 43.

Statut Udruge kao i njegove izmjene i dopune donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

Članak 44.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.

Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.

U Dugom Selu, 21. studenoga 2019.

PREDSJEDNICA UDRUGE
Sandra Geri, struč.spec.com

Main navigation